" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานของนายกเทศมนตรีตำบลเกาะทวดตามแถลงนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  รายละเอียด :

             ตามที่ นายวรรณชาติ  ยอดแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเกาะทวด ได้แถลงนโยบายแถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเกาะทวด  มื่อวันศุกร์ที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๖ ซึ่งได้กำหนดนโยบายการพัฒนาไว้ ๖ ด้าน ประกอบด้วย 

           ๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           ๒.  ด้านเศรษฐกิจ   

           ๓.  ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม

          ๔.  ด้านการสาธารณสุข  สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

          ๕.  ด้านคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน

          ๖.  ด้านส่งเสริมการเมือง การบริหาร และการบริการ

           เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในมาตรา ๔๘ ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ..๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม  ถึงปัจจุบัน  กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี จึงได้รวบรวมผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม. 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 106 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.