" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา
เรื่อง : ประกาศรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะทวด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2558
  รายละเอียด :

    ตามที่สภาเทศบาลตำบลเกาะทวด   ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะทวด    สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2558  วันที่ 21 ธันวาคม 2558  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะทวด และที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะทวดได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะทวดดังกล่าวเป็นเอกฉันท์แล้ว ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่  1/2559 ลงวันที่ 15 มกราคม 2559 นั้น

                   อาศัยอำนาจตามความในหมวด  ๒  การประชุม  ข้อ  ๓๓   วรรค  ๔   แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  สภาเทศบาลตำบลเกาะทวด ขอประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะทวด  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 /2558 รายละเอียดตามประกาศรายงานการประชุมที่แนบท้ายประกาศนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มกราคม. 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 64 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.