" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา
เรื่อง : ประกาศรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะทวด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2559
  รายละเอียด :

                   ตามที่สภาเทศบาลตำบลเกาะทวด  ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะทวด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559  วันที่ 15  มกราคม 2559   ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะทวด ที่ประขุมสภาเทศบาลตำบลเกาะทวด ได้มีมติรับรองรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะทวด ดังกล่าว เป็นเอกฉันทร์แล้ว ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

                   อาศัยอำนาจตามความในหมวด 2 ประชุม ข้อ 33 วรรค 4 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  สภาเทศบาลตำบลเกาะทวดขอประกาศรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะทวด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 48 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.