" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนหันตะวันตก หมู่ที่ 1
  รายละเอียด :

                 ตามที่เทศบาลตำบลเกาะทวด  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนหันตะวันตก  หมู่ที่ 1  ตำบลเกาะทวด  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยทำการก่อสร้างถนน  คสล. ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  165  เมตร  หนา  0.15  เมตร  (หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 660  ตร.ม.)  พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50  เมตร   ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเกาะทวด  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ทางราชการกำหนด  จำนวน  2  ป้าย  วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้  358,000.-  บาท  (-สามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) จึงขอประกาศราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.