" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวป่าขลู่ – ดอนสำราญ หมู่ที 6-7
รายละเอียด :
    

 ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  นายวรรณชาติ ยอดแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประสานงบประมาณ โครงการต่าง ๆ นอกเหนือจากเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพื่อดำเนินตามอำนาจหน้าที่เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน ต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดย เทศบาลตำบลเกาะทวด ได้รับการอนุมัติงบประมาณ เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวป่าขลู่ – ดอนสำราญ หมู่ที 6-7 ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ0.50 เมตร วงเงินงบประมาณ เป็นเงิน 9,100,000 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)   ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  เพื่อประชาชนได้สัญจร ไปมาได้สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงขอประสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กันยายน 2563    อ่าน 49 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.