" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ประกาศเทศบาล
เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะทวด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557
  รายละเอียด : เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของสภาเทศบาลตำบลเกาะทวด เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 24 วรรคหนึ่งและวรรคสี่ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 11 (2) และข้อ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะทวด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 - 15 มกราคม 2557 มีกำหนด 15 วัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 273 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.