" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แผนดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตตำบลเกาะทวด
  รายละเอียด :

         ด้วย นายวรรณชาติ  ยอดแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเกาะทวด ได้ดำเนินการประสานของบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มีสภาพดีใช้สัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้นใช้เป็นเส้นทางคมนาคมในการขนส่งผลผลิตการเกษตร ให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงความเอาใจใส่ของทางราช เพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนสู่คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี  ในปีงบประมาณ 2562  จำนวน 3 สาย  เป็นจำนวนเงิน 21,167,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  ดังนี้

 

1.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริเหล็ก รหัส ทางหลวงทิ้งถิ่น นศ.ถ. 51-003  ถนนสายบ้านบางบูชา –บ้านปากคลอง หมู่ที่ 2,3 ตำเกาะทวด โดยทำการยกระดับถนนเดิมด้วยวัสดุหินคลุก หนา 0.15 เมตร พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 925 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 4,625 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบเทศบาลตำบลเกาะทวด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ทางราชการกำหนด จำนวน 2 ป้าย จำนวนวงเงินงบประมาณ 3,774,000 บาท บาท (สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

2.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 51-001  ถนนสายวัดโบสถ์ บ้านเกาะโพธิ์  หมู่ที่  5, 7  บ้านนาใน เกาะโพธิ์  ตำบลเกาะทวด โดยทำการยกระดับคันทางเดิมด้วยวัสดุหินคลุก หนา 0.15 เมตร พร้อมก่อสร้างผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 9,500 ตร.ม.) พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร   ตามแบบเทศบาลตำบลเกาะทวด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ทางราชการกำหนด  จำนวน  ป้าย  จำนวนเงินงบประมาณ  7,725,000.- บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

                        3.ชื่อโครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช. หนำพะยอม  หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะทวด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลชะเมา  ก่อสร้างถนนทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 9,000 ตร..) พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ ทางราชการกำหนด   จำนวน 2 ป้าย    จำนวนเงินงบประมาณ  8,668,000  บาท (แปดล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์  พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน พื้นที่ แหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล

หน่วยดำเนินการ  ที่ทำการปกครองรอำเภอปากพนังเทศบาลตำบลเกาะทวด

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 43 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.