" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานประเภทถนน อ่างเก็บน้ำ ไฟฟ้า และ ระบบประปาหมู่บ้าน ประจำปี 2561
  รายละเอียด :

 ด้วย นายวรรณชาติ  ยอดแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเกาะทวด ได้ดำเนินการประสานของบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและงบประมาณของหน่วยงาน  เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มีสภาพดีใช้สัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้นใช้เป็นเส้นทางคมนาคมในการขนส่งผลผลิตการเกษตร ให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงความเอาใจใส่ของทางราช เพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านหรือการชุมชนสู่คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี  ในปีงบประมาณ 2561  เป็นจำนวนเงิน 55,009,000 บาท (ห้าสิบห้าล้านเก้าพันบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 61 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.