" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6” สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านบางบูชา) หมู่ที่ 1
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลเกาะทวด  จึงขอประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6” สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน  (บ้านบางบูชา)  หมู่ที่ 1  ตำบลเกาะทวด  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ทำการขุดเจาะบ่อบาดาล  ขนาด Ø 6”  ความลึกพัฒนาเฉลี่ย  150  เมตร  โดยปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า  5  ลบ.ม.  พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ  Submersible  Pump  ขนาดไม่น้อยกว่า  2 HP  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ทางราชการกำหนด  จำนวน  2  ป้าย  เป็นเงิน  297,000.-  บาท  (-สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 36 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.