" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนสายค้อตะวันตก หมู่ที่ 4
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลเกาะทวด  จึงขอประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนสายค้อตะวันตก  หมู่ที่ 4  ตำบลเกาะทวด  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ทำการปูทับถนน คสล.เดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยน้ำยางพารา  ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  300  เมตร  หนา  0.05  เมตร  หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  1,200  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  2  ป้าย เป็นเงิน  494,000.- บาท  (-สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 34 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.