" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนสายปากคลอง – ช่องขาด หมู่ที่ 2
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลเกาะทวด  จึงขอประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนสายปากคลอง – ช่องขาด  หมู่ที่  2  ตำบลเกาะทวด  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ทำการลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยน้ำยางพารา  ผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  180  เมตร  หนา  0.05  เมตร  หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  1,080  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  2  ป้าย  เป็นเงิน  497,000.- บาท  (-สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 31 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.