" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 1
  รายละเอียด :

             เทศบาลตำบลเกาะทวดประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกษตรสมบูรณ์  หมู่ที่  1  ตำบลเกาะทวด  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยทำการก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกว้าง   4.00  เมตร  ยาว  350  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  (หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า  1,400  ตร.ม.)  พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50 เมตร  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ทางราชการกำหนด  จำนวน  2  ป้าย  เป็นเงิน  876,000.- บาท     (-แปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 29 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.