" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวป่าขลู่ – บางสุขี หมู่ที่ 6
  รายละเอียด :

              เทศบาลตำบลเกาะทวดประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวป่าขลู่ – บางสุขี  หมู่ที่  6  ตำบลเกาะทวด  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยทำการปรับปรุงถนน  คสล. ขนาดกว้าง   5.00  เมตร  ยาว  55  เมตร  หนา  0.15  เมตร  (หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า  275  ตร.ม.)  พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50 เมตร  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ทางราชการกำหนด  จำนวน  2  ป้าย  เป็นเงิน  254,000.- บาท  (-สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)    

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 22 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.