" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ประกาศราคากลางวัดโครงการขุดลอกคลองลาว หมู่ที่ 8 บ้านหนำพยอม ตำบลเกาะทวด ขุดลอกด้วยเรือขุด 10,000 ลูกบาศก์เมตร
  รายละเอียด :

                  เทศบาลตำบลเกาะทวด  จึงงขอประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองวัดลาว  หมู่ที่  8  บ้านหนำพยอม  ตำบลเกาะทวด  ขุดลอกด้วยเรือขุด  10,000  ลูกบาศก์เมตร  สภาพเดิมปากกว้าง  12.00  ม.  ท้องกว้าง  8.00  ม.  ลึก  2.00  ม.  ขุดลอกให้ได้ขนาดปากกว้าง  12.00  ม.  ท้องกว้าง  8.00  ม.  ลึก  3.00  ม.  ยาว  2,500  ม.  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ทางราชการกำหนด  จำนวน  2  ป้าย  เป็นเงิน  880,000.-  บาท  (-แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-) 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 47 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.