" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองเกาะน้อย – อ่าวเคียน หมู่ที่ 7 บ้านเกาะน้อย ตำบลเกาะทวด ขุดลอกด้วยรถขุด 26,500 ลูกบาศก์เมตร
  รายละเอียด :

                      เทศบาลตำบลเกาะทวด  จึงขอประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองเกาะน้อย – อ่าวเคียน  หมู่ที่ 7  บ้านเกาะน้อย  ตำบลเกาะทวด  ขุดลอกด้วยรถขุด  26,500  ลูกบาศก์เมตร  สภาพเดิมปากกว้าง  8.00  ม.  ท้องกว้าง  5.00  ม.  ลึก  2.00  ม.  ขุดลอกให้ได้ขนาดปากกว้าง  8.00  ม.  ท้องกว้าง  5.00  ม.  ลึก  3.00  ม. ยาว  5,300  ม.  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ทางราชการกำหนด  จำนวน  2  ป้าย  เป็นเงิน  865,000.- บาท             (-แปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 45 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.