" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา
เรื่อง : เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะทวด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563
  รายละเอียด :

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของสภาเทศบาลตำบลเกาะทวด เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 24 วรรคหนึ่งและวรรคสี่ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 11 (2) และข้อ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะทวด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 58 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.