" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา
เรื่อง : ขอเขิญผู้สนใจร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะทวด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563
  รายละเอียด :

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบังคับในข้อ 24 วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จึงขอประกาศเชิญชวนประชาชน เข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะทวด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะทวด สำหรับประชาชนที่ต้องการเข้าฟังการประชุมขอให้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง และในขณะรัรบฟังการประชุมต้องปฏิบัติตามคำสั่งประธานสภาเทศบาลตำบลเกาะทวด โดยเคร่งครัด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 59 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.