" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่และบุคคลภายนอก ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการหรือ งดเว้นกระทำการในเขต ณ อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง
  รายละเอียด :

 ขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่และบุคคลภายนอก ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการหรือ   งดเว้นกระทำการในเขต ณ อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง

***********************

เนื่องจากเทศบาลเกาะทวดได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผู้หวังดีในเขตตำบลเกาะทวด   พบเห็นบุคคลกระทำการใช้แบตเตอรี่ช๊อตปลา ใช้เบ็ดตกปลา และลงอวนเพื่อดักปลาในอ่างเก็บน้ำซึ่งเทศบาลตำบลเกาะทวดสงวนพันธุ์ไว้ รวมทั้งกระทำการที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ อันอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนรวม และชุมชนในประการที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนและรำคาญ

เทศบาลตำบลเกาะทวด จึงห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการในบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำ ในกิจการดังต่อไปนี้

1.ห้ามจับสัตว์น้ำทุกประเภท

2.ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกประเภทมาเลี้ยง

3.ห้ามนำรถทุกประเภทมาแข่งความเร็ว โดยมิได้รับอนุญาต จากเทศบาลตำบลเกาะทวด โดยเด็ดขาด เนื่องจากเป็นสถานที่ออกกำลังกายของชุมชน

เนื่องจาก อ่างเก็บน้ำ สาธารณะนี้ อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบโดย เทศบาลตำบลเกาะทวด ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลสถานที่และบริหารจัดการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค สาธารณูปโภคอีกทั้งทางเทศบาลตำบลเกาะทวด  ได้จัดหาพันธุ์สัตว์น้ำมาปล่อยในอ่างเก็บน้ำ ดังกล่าว จึงขอสงวนพันธุ์ปลา และสัตว์น้ำทุกชนิด ห้ามมิให้จับผู้ใดจับสัตว์น้ำ ในอ่างเก็บน้ำ นี้ มิฉะนั้นอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย  หากผู้ใดกระทำละเมิดและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน รวมทั้งกระทำการใดที่เป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญ ในบริเวณอ่างเก็บน้ำ ดังกล่าวข้างต้น  เทศบาลตำบลเกาะทวด จะดำเนินการตามกฎหมาย ทั้งนี้ เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 50 ประกอบกับ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา16 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.2553 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จึงขอประกาศทราบทั่วกัน   

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 36 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.