" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคันเหมืองราชดำริ สายบ้านนายบุญฤทธิ์ มากลับ – สุดเขตตำบลชะเมา หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
16 ก.ย. 2563
2 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคันเหมืองสายบ้านนายวิรัตน์ เทพสุวรรณ - นานายโสภณ เถาว์สุด หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
16 ก.ย. 2563
3 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคันเหมืองสายบ้านนายประทีป ดวงแก้ว (ตอนปลาย) หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
16 ก.ย. 2563
4 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
16 ก.ย. 2563
5 ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำด้านทิศเหนือ บ้านบางบูชา หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
10 ก.ย. 2563
6 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ปรับปรุงคุณภาพด้วย น้ำยางธรรมชาติ สระเก็บน้ำเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านบางบูชา หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
10 ก.ย. 2563
7 ประกาศราคากลางวัดโครงการขุดลอกคลองลาว หมู่ที่ 8 บ้านหนำพยอม ตำบลเกาะทวด ขุดลอกด้วยเรือขุด 10,000 ลูกบาศก์เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
24
20 ก.ค. 2563
8 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองเกาะน้อย – อ่าวเคียน หมู่ที่ 7 บ้านเกาะน้อย ตำบลเกาะทวด ขุดลอกด้วยรถขุด 26,500 ลูกบาศก์เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
24
20 ก.ค. 2563
9 ประกาศราคากลางจ้างเหมาขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านดอนสำราญ (จากประปาบ้านดอนสำราญ – ประปาหมู่บ้านบ้านเกาะจาก) หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
20 ก.ค. 2563
10 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6” สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านบางบูชา) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
10 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.